Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Kratéma

Bij kratéma Sport gelden algemene voorwaarden, met deze algemene voorwaarden gaat ieder lid, bij aanvang van het lidmaatschap akkoord.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  Kratéma sport alsmede de activiteiten die onder de naam Kratéma sport worden aangeboden.

Kratéma sport : de fysieke locatie waar Kratéma sport  wordt aangeboden, inclusief de Thuisvestiging dit is op Gymzaal de sluis op de binnendijk 98 te Lelystad Haven.

Deelnemer: natuurlijk persoon, welke als werknemer, niet zijnde een Lid, deelneemt aan bedrijfsfitness en via de afspraken van de werkgever met Kratéma Sport ook rechtstreeks gebonden is aan deze Algemene Voorwaarden.

Extra: een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van Kratéma Sport kan worden afgenomen in aanvulling op het basis lidmaatschap.

Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van Kratéma Sport, aanspreekpunt is Rene Jagt te bereiken op 06-23508342

Gezinsleden: de echtgeno(o)t(e) of partner van het Lid waarmee het Lid duurzaam samenwoont en/of bij het Lid inwonende kinderen die niet ouder zijn dan 21 jaar en waarvan de samen- of inwoning kan worden aangetoond door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie. Gezinsleden kunnen verzocht worden zich te registeren en te legitimeren als gezinslid van het Lid. Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Kratéma sport  de inschrijving heeft ontvangen, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d.

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

Jeugdlid: een natuurlijk persoon tussen de 12 en 16 jaar die op eigen naam Lid is.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v), waaronder ook een Jeugdlid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Kratéma sport en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Thuisvestiging: Kratéma sport  vestiging die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als thuisclub.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

 1. Lid worden bij Kratéma sport kan op de volgende manieren:

2.. een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website (www.kratema.nl);

3.. Bij inschrijving via de website heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving die zijn beschreven in artikel 2a sub 2 en 4. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Kratéma sport naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

 1. Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid  lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door kratéma sport.
 2. Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Kratéma Sport, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
 3. Uitsluitend krijgt op basis van inschrijving van een Lid of Deelnemer toegang tot de kratéma sport.

Kratéma sport  heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een kratéma sport vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.

 1. In het geval van speciale acties kan Kratéma sport aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

ARTIKEL 3: lidmaatschap

 1. Inschrijving van een lid is persoonsgebonden een lidmaatschap is niet overdraagbaar aan iemand anders, het lidmaatschap is persoonlijk.
 2. Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de kratéma sport inschrijvingsformulier en staat er voor in dat de Gezinsleden / Deelnemers deze algemene voorwaarden en de huisregels van kratéma sport naleven.
 3. lidmaatschap en inschrijving dient ingevuld te worden via de website www.kratema.nl wanneer het formulier is ingevuld heeft u 14 dagen herroepingsrecht. Daarna bent u contributie verschuldigd en gaat u een betalingsverplichting aan.
 4. Contributiegelden dienen altijd voor de 26ste van elke maand binnen te zijn op onze rekening nummer wat vermeld staat op onze website www.kratema.nl.

ARTIKEL 4: OPENINGSTIJDEN

 1. Kratéma sport bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
 2. Kratéma sport is gerechtigd om de kratéma sport vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
 3. Kratéma sport is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een kratéma sport vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

 1. Een Overeenkomst bij Kratéma sport wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 maand vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, danwel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
 2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van kratéma sport is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen

Bij niet tijdige ontvangst door Kratéma sport van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Kratéma sport is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.d hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

Een Kratéma sport lidmaatschap wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan kratéma sport de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

 1. Kratéma sport behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
 2. Indien het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
 3. Het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Kratéma sport  aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email af te melden op info@kratema.nl
 2. de Overeenkomst is voor onbepaalde tijd, kratéma sport hanteert een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Kratéma sport behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Kratéma sport, het Lid de toegang tot kratéma sport vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
 4. Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van vechtsport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Kratéma sport , is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.
 2. Kratéma sport en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
 3. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Kratéma sport als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
 4. Kratéma sport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

In geval van klachten met betrekking tot kratéma sport dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Gastheer/vrouw Rene Jagt. Of via de mail naar info@kratema.nl

ARTIKEL 9: PERSOONSGEGEVENS

 1. Kratéma sport verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. b. Kratéma sport verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Kratéma sport en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Kratéma sport
 3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Kratéma sport kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Kratéma sport

ARTIKEL 10: EXTRA’S

 1. Voor een Extra kan een maximum aantal leden gelden. Wanneer dit maximum aantal is bereikt, wordt het Lid indien gewenst op een wachtlijst geplaatst..

10.2: Afmelden

 1. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een Extra. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop het Lid zich heeft aangemeld voor de Extra. Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de Overeenkomst, danwel door zelfstandige afmelding met inachtneming van tenminste een maand opzegtermijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst,
 2. Alle Extra’s eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.
 3. Opschorting van een Extra om welke reden dan ook is niet toegestaan.

10.3: Betalen

 1. De betalingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 5 algemene voorwaarden van kratéma sport zijn van overeenkomstige toepassing op betaling van de vergoeding voor een Extra. De Betaling voor de Extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.
 2. Indien de Extra eerder wordt geactiveerd dan de overeengekomen ingangsdatum van de Extra, is artikel 5.b. van overeenkomstige toepassing op de berekening van de vergoeding van de Extra (‘s).

10.4: Extra toelichting

 1. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol).
 2. Kratéma sport behoudt zich het recht voor om de live groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) live groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en/ of de tijden waarop een live groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten live groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een live groepsles of het annuleren van een of meerdere live groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op restitutie van de bijdrage voor deze Extra.
 3. c. kratéma sport kan nadere voorwaarden stellen aan Extra’s, waaronder ook Extra’s die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Kratéma sport aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en kratéma sport zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

ARTIKEL 12: TOT SLOT

 1. Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van kratéma sport te accepteren en hiernaar te handelen.
 2. Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van kratéma sport zijn terug te vinden op www.kratema.nl en op te vragen bij Rene Jagt 06 23508342 of via info@kratema.nl
 3. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen kratéma sport en het Lid.